Court Cases Experiences / تجربیات پرونده های دادگاهی

پس از دریافت پروانه کارشناسی در سال ۱۳۷۹ و طی سالیان گذشته دهها پرونده در زمینه های متفاوت حوزه فناری اطلاعات از سوی مقام های قضایی ارجاع گردیده که بطور خلاصه می توان آنها را به موضوعات زیر تفکیک نمود

 
 • تامین دلیل با موضوع بررسی تحقق جرم
 • تامین دلیل درخصوص وقایع فضای مجازی و بررسی و احصاء ادله الکترونیکی
 • اختلافات قراردادی
 • تشخیص و برآورد خسارات وارده به طرفین دعوی
 • بررسی ادعاهای فنی طرفین دعوی و تطبیق آن با مدارک و مستندات موجود
 • برآورد استحقاق قراردادی پیمانکاران در قراردادهای فسخ شده و یا مورد اختلاف
 • ارزش گذاری بر محصولات و یا خدمات حاصل از قراردادها
 • Copy Right / تعیین وضعیت مالک دارایی نامشهود و صاحب حقوق مربوطه
 • تطبیق عملکرد پیمانکاران با تعهدات قراردادی از منظر فنی
 • برآورد اجاره بها
 • برآورد بهای تجهیزات سخت افزاری
 • Copy Right / بررسی وضعیت نقض حقوق مولف
 • برآورد هزینه مجوز کاربری سامانه های نرم افزاری
 • برآورد هزینه خدمات فنی و مهندسی در حوزه سازو کارهای فن آوری اطلاعات

 

© Copyright 2020 Shahram Shantiaee