Consultancy / مشاوره

بسیاری از دعاوی، داوری ها و یا ارزش گذاری های مرتبط با فن آوری اطلاعات و ارتباطات متاسفانه به دلیل عدم آشنایی ذی نفعان با فرآیند فنی/حقوقی مربوطه منجر به عدم احقاق حقوق آنان و یا دستیابی به نتایج مناسب در چارچوب واقعیت موضوع می گردد

بررسی نشان میدهد این مهم آسیب های مالی و اعتباری زیادی در سالهای گذشته به دست اندرکاران این حوزه وارد نموده و بسیاری اشخاص حقیقی و حقوقی را در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات متحمل خسارت نموده است

آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که فرآیندهای مرتبط به مسایل فنی/حقوقی مرتبط با فن آوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند شناخت صحیح حوزه مورد نظر و فرآیندهای کارشناسی مربوطه، خصوصاً جمع آوری صحیح اطلاعات، تهیه و تدوین مستندات مختلف و طراحی و ارائه مدل های محاسباتی مربوطه برای تشریح و تدقیق موضوع و در نهایت دفاع و توجیه فنی و مهندسی و مستدل از موضوع می‌باشد

خوشبختانه اکنون پرونده های مختلفی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف مشاوره فنی/حقوقی به کارشناسان رسمی دادگستری صاحب دانش و تجربه لازم ارجاع می‌شود که فعالیت این مشاورین با تجربه توانسته در بسیاری موارد مانع تضییع حقوق صاحبان حق شده و یا ذی نفعان مربوطه را به هدف واقعی و مورد نظر خود نزدیک سازند

 بیش از سی سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات موجب گردیده پس از انجام صدها پرونده در حوزه مشاوره فنی/حقوقی برای بسیاری شرکتها و سازمانها و بانکهای مطرح کشور در این حوزه، تجربه گرانبهایی را بدست آورده تا آن را در پرونده های جدید بکار گیرم

طراحی مدل های همکاری

تهیه اسناد مناقصه و ارزشیابی مستندات مربوطه

تهیه قرارداد و ضمایم فنی

طراحی مدل ارزش گذاری در حوزه دارایی های نامشهود

مشاوره در حوزه ارزش گذاری دارایی های مشهود و نامشهود فناوری اطلاعات و ارتباطات

تهیه و تنظیم مستندات و لوایح فنی

 

© Copyright 2020 Shahram Shantiaee