تحصیلات  / Academic Records

Mathematical Diploma - Razi High School - Tehran (1982)

Electrical Engineering (MS) - Sharif University of Technology (1988)

Industrial Engineering (BS) - Amirkabir University of Technology (1999)

دیپلم ریاضی و فیزیک - دبیرستان رازی - تهران - ۱۳۶۱

مهندسی برق - لیسانس - دانشگاه صنعتی شریف - ۱۳۶۶

مهندسی صنایع - فوق لیسانس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - ۱۳۷۷

 

© Copyright 2020 Shahram Shantiaee