تحصیلات  / Academic Records

Mathematical Diploma - Razi High School - Tehran 

Electrical Engineering (BS) - Sharif University of Technology 

Industrial Engineering (MS) - Amirkabir University of Technology 

Doctorate of Business Administration (DBA)- Tehran University

دیپلم ریاضی و فیزیک - دبیرستان رازی - تهران

مهندسی برق - لیسانس - دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی صنایع - فوق لیسانس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار - دانشگاه تهران

 

© Copyright 2020 Shahram Shantiaee